15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://panpszczolka.pl 300 0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego panpszczolka.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady  oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego panpszczolka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)  oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza  dni   tygodnia  od   poniedziałku  do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Hasło – oznacza  ciąg  znaków  literowych,  cyfrowych lub    innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w  celu zabezpieczenia dostępu do  Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub  z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza  indywidualny dla każdego  Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po   dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę  organizacyjną niebędącą  osobą  prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio  z  jej  działalnością gospodarczą  lub zawodową.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca – oznacza Pasieka Pan Pszczółka Piotr Skuza, z siedzibą w przy ul. Staszowskiej 106 w Rytwianach (28-236 Rytwiany), prowadzącego sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich na podstawie wpisu do rejestru Powiatowego   Lekarza   Weterynarii   w    Staszowie,  pod   nr 26123507;  e-mail: sklep@panpszczolka.pl, będącego  jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 11. Strona  Internetowa  Sklepu – oznacza strony  internetowe,  pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie panpszczolka.pl
 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący  być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi  lub   Sprzedawcy  przechowywanie  informacji kierowanych osobiście  do   niego,  w  sposób  umożliwiający dostęp  do   informacji w  przyszłości przez czas odpowiedni do  celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do  Sklepu Internetowego,  w  tym majątkowe prawa autorskie, prawa  własności  intelektualnej  do    jego  nazwy,  jego domeny internetowej,  Strony  Internetowej  Sklepu,  a   także   do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w    celach   prezentacji   Towarów  należą   do    Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe  dla  użytkowników Internetu   z   użyciem  wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń   oraz  typów  połączeń  internetowych. Minimalne wymagania techniczne    umożliwiające   korzystanie    ze    Strony Internetowej Sklepu  to   przeglądarka   internetowa w    wersji  co najmniej Internet  Explorer 11  lub   Chrome 39  lub   FireFox 34  lub Opera 26  lub   Safari 5 lub   nowszych,  z  włączoną  obsługą  języka Javascript, akceptująca  pliki   typu „cookies” oraz łącze internetowe o  przepustowości co  najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca  stosuje  mechanizm  plików „cookies”, które  podczas korzystania przez    Klientów   ze    Strony    Internetowej    Sklepu, zapisywane są   przez   serwer   Sprzedawcy  na   dysku   twardym urządzenia  końcowego Klienta. Stosowanie  plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.  Mechanizm  ten   nie   niszczy   urządzenia końcowego Klienta  oraz   nie   powoduje   zmian   konfiguracyjnych w urządzeniach    końcowych   Klientów   ani   w    oprogramowaniu zainstalowanym  na tych urządzeniach.  Każdy Klient może wyłączyć mechanizm  „cookies”    w     przeglądarce    internetowej    swojego urządzenia  końcowego.   Sprzedawca   wskazuje,   że   wyłączenie „cookies” może  jednak  spowodować utrudnienia  lub   uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym   za pośrednictwem  Strony Internetowej Sklepu oraz w  celu korzystania z  usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,   konieczne   jest   posiadanie   przez   Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
 5. Zakazane   jest   dostarczanie   przez  Klienta  treści   o    charakterze bezprawnym oraz     wykorzystywanie     przez     Klienta    Sklepu Internetowego,  Strony Internetowej Sklepu lub   usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca   oświadcza,   iż    publiczny   charakter    sieci   Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się  z   zagrożeniem  pozyskania  i  modyfikowania  danych   Klientów przez osoby   nieuprawnione,  dlatego   Klienci powinni  stosować właściwe środki techniczne,  które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W      szczególności    powinni    stosować     programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z  sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do  Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie   jest  dopuszczalne  wykorzystywanie zasobów  i  funkcji Sklepu Internetowego w  celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§3 Rejestracja

 1. W  celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest  dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie  jest  konieczna do   złożenia  zamówienia  w   Sklepie Internetowym.
 3. W  celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez  Sprzedawcę  na  Stronie  Internetowej  Sklepu i  przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez  wybór  odpowiedniej funkcji znajdującej  się w formularzu rejestracyjnym. Podczas  Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W    trakcie   wypełniania  formularza  rejestracyjnego,  Klient  ma możliwość zapoznania  się  z   Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po     przesłaniu   wypełnionego   formularza   rejestracyjnego    Klient otrzymuje niezwłocznie,  drogą   elektroniczną   na   adres   poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.  Z  tą  chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient   uzyskuje    możliwość   dostępu     do      Konta    Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte  na  Stronie  Internetowej  Sklepu nie  stanowią oferty Sprzedawcy  w   rozumieniu  Kodeksu  cywilnego,  a  jedynie zaproszenie Klientów do  składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient  może   składać   zamówienia   w    Sklepie  Internetowym  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni   w  tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje   zamówienie   wybierając   Towar,  którym   jest zainteresowany.   Dodanie  Towaru do   zamówienia następuje  przez wybór polecenia   „DODAJ    DO    KOSZYKA”   pod   danym   Towarem prezentowanym na    Stronie    Internetowej    Sklepu.    Klient   po skompletowaniu całości  zamówienia  i   wskazaniu  w   „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie   formularza  zamówienia  do    Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.  Każdorazowo przed realizacją zamówienia, Klient jest informowany o  łącznej cenie za wybrany Towar i  Dostawę, jak   też o  wszystkich dodatkowych kosztach  jakie jest  zobowiązany ponieść  w   związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie  zamówienia  stanowi  złożenie  Sprzedawcy  przez  Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży  Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po   złożeniu  zamówienia,  Sprzedawca  przesyła  na  podany  przez Klienta adres   poczty  elektronicznej  potwierdzenie  jego  złożenia. Informacja o  potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego   otrzymania   przez   Klienta  zostaje   zawarta   Umowa sprzedaży.  Sprzedawca  potwierdza Klientowi jej  warunki, przesyłając je   na  Trwałym nośniku na  adres  poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na   wskazany   przez   Klienta  podczas   Rejestracji   lub składania zamówienia adres.

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta).
  • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
 3. Platność elektroniczna za zamówione Towary odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 5. Rachunek bankowy Klienta zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego Towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą Klient chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy napodstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu. Terminy dostawy podane na Stronie Internetowej przy danym Towarze są jedynie orientacyjne.
 5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek obejmujący dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7 Rękojmia

 1. Sprzedawca    zapewnia    Dostawę    Towaru   pozbawionego    wad fizycznych  i  prawnych. Sprzedawca  jest  odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub  prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  • złożyć  oświadczenie   o   obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu   od Umowy sprzedaży,  chyba  że Sprzedawca  niezwłocznie i  bez nadmiernych  niedogodności  dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od  wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był  już wymieniony lub   naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość  obowiązkowi wymiany Towaru na  wolny od wad lub   usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny  od   wad albo zamiast  wymiany Towaru żądać  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do   zgodności z  umową w     sposób    wybrany   przez    Klienta   jest    niemożliwe   albo wymagałoby nadmiernych  kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od  wad, rodzaj i  znaczenie stwierdzonej wady, a  także  bierze się pod uwagę niedogodności,  na  jakie  narażałby  Klienta inny  sposób zaspokojenia.
  • żądać   wymiany  Towaru  wadliwego  na   wolny  od    wad  albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od  wad lub  usunąć wadę w  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie  do  zgodności z  Umową sprzedaży  Towaru wadliwego w  sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w  porównaniu z  drugim możliwym sposobem  doprowadzenia do zgodności  z  Umową sprzedaży  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub  wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca   odpowiada  z    tytułu   rękojmi,   jeżeli  wada   fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od  wydania Towaru Klientowi. Roszczenie  o   usunięcie  wady  lub   wymianę Towaru na wolny od  wad przedawnia się z  upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w  zdaniu pierwszym. W   tym   terminie   Klient  może   odstąpić   od    Umowy sprzedaży lub  złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał  wymiany Towaru na  wolny od   wad lub usunięcia wady, termin do  odstąpienia od  Umowy sprzedaży  lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego  upływu terminu do   wymiany Towaru lub   usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje  związane  z   Towarem  lub    realizacją   Umowy sprzedaży, Klient  może   kierować  w   formie pisemnej na  adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca   w    ciągu   14   dni     od     dnia   żądania   zawierającego reklamację, ustosunkuje się do  reklamacji Towaru lub  reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Klient    może     zgłosić     Sprzedawcy     reklamację     w      związku z korzystaniem    z     usług   nieodpłatnych   świadczonych   drogą elektroniczną przez  Sprzedawcę.  Reklamacja  może  być  złożona w   formie  elektronicznej  i  przesłana  na  adres  sklep@panpszczolka.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym  Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż  w  terminie 14 dni  rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni  odstąpić od  niej  bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od  Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient może  odstąpić  od   Umowy sprzedaży  składając  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:  . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od  Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli  Klient złożył oświadczenie  o  odstąpieniu od   Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż  w  terminie 14 dni   od   dnia  otrzymania  oświadczenia  Klienta o  odstąpieniu  od Umowy sprzedaży,  zwrócić mu  wszystkie  dokonane  przez  niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do  Klienta. Sprzedawca może wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od   Klienta do chwili otrzymania  z powrotem Towaru lub  dostarczenia  przez Klienta dowodu  odesłania  Towaru, w  zależności  od   tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie  później niż   w  terminie 14 dni   od   dnia, w  którym odstąpił  od Umowy sprzedaży.   Do   zachowania  terminu  wystarczy  odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W   wypadku  odstąpienia   Klient ponosi  tylko  bezpośrednie   koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie  odesłany  pocztą,  Sprzedawca  informuje Klienta o   kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Klient ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Towaru będące  wynikiem korzystania z  niego w  sposób wykraczający poza sposób konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego  użył  Klient, chyba,  że  Klient wyraźnie zgodził się  na  inny sposób  zwrotu, który nie  wiąże się  dla  niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia  od   Umowy sprzedaży  nie  przysługuje  Klientowi będącemu Konsumentem  w    odniesieniu   do    umów,   w    których Towarem jest  rzecz dostarczana  w  zapieczętowanym  opakowaniu, której po   otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub   ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po  dostarczeniu.

§9 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Newsletter;
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi  wskazane   w    §9    ust.   1  powyżej  świadczone  są   7  dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca  zastrzega  sobie  możliwość wyboru i  zmiany rodzaju, form, czasu   oraz   sposobu   udzielania   dostępu   do     wybranych wymienionych usług,   o    czym   poinformuje   Klientów  w    sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa  Formularz  kontaktowy  polega   na   wysłaniu  za   pomocą formularza umieszczonego    na    Stronie    Internetowej    Sklepu wiadomości do  Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w  każdej  chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej,    wiadomości    w      formie    elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub  usługach w ofercie Sprzedawcy.
 7. Z  usługi Newsletter może skorzystać  każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony     przez     Sprzedawcę    na     Stronie Internetowej Sklepu.   Po     przesłaniu    wypełnionego   formularza rejestracyjnego,  Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w  formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 8. Każdy   Newsletter    kierowany    do      danych    Klientów   zawiera, w  szczególności:  informację o  nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść  przesyłki oraz informację o  możliwości i  sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient   może    w     każdej    chwili   zrezygnować    z     otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z  subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego   w    każdej   wiadomości  elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa  Prowadzenie  Konta  Klienta  dostępna   jest   po    dokonaniu Rejestracji na  zasadach   opisanych  w   Regulaminie  i   polega  na udostępnieniu  Klientowi dedykowanego  panelu  w   ramach  Strony Internetowej  Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak  też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak  też historii zamówień już  zrealizowanych.
 11. Klient, który  dokonał  Rejestracji może  zgłosić żądanie  usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do  14 dni  od  zgłoszenia żądania.
 12. Usługa   Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 13. Rezygnacja z   usługi  Zamieszczanie  opinii możliwa jest  w   każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 14. Sprzedawca  jest  uprawniony do   zablokowania dostępu  do   Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę  Sprzedawcy lub   innych  Klientów, naruszenia   przez  Klienta przepisów prawa  lub   postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu  do   Konta  Klienta i  usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń  Strony Internetowej Sklepu lub  innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i  usług nieodpłatnych z  wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do  rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu  do   Konta Klienta i  usług nieodpłatnych. Sprzedawca  zawiadamia  Klienta o  zablokowaniu dostępu  do   Konta Klienta i  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając   treści   oraz   udostępniając    je     Klient   dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania  treści.  Zamieszczane  treści  nie wyrażają poglądów  Sprzedawcy  i   nie  powinny być  utożsamiane z  jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który   zapewnia   w    tym   celu   odpowiednie  zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  • jest uprawniony do  korzystania z  autorskich praw majątkowych, praw własności   przemysłowej   i/lub  praw   pokrewnych   do    – odpowiednio –      utworów,     przedmiotów     praw     własności przemysłowej (np.  znaki  towarowe)  i/lub  przedmiotów  praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • umieszczenie  oraz  udostępnienie  w   ramach  usług,  o   których mowa w  §9  Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  • wyraża zgodę na wgląd do   opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak  również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania   nieodpłatnie   zgodnie   z    postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania w  ramach korzystania z  usług, o  których mowa w §9    Regulaminu,  danych   osobowych  osób   trzecich   oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub  zgody osoby trzeciej;
  • zamieszczania w  ramach korzystania z  usług, o  których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca   ponosi   odpowiedzialność   za   zamieszczane    przez Klientów treści  pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11  Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie  przez Klientów w ramach korzystania z  usług, o  których mowa w  §9  Regulaminu, treści  które  mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w  złej   wierze, np. z  zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać   jakiekolwiek  prawa   osób   trzecich,   w    tym   prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter  obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych  osób,  zawierałyby  słownictwo naruszające  dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  • naruszać  w    inny  sposób  postanowienia  Regulaminu,  dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z  §11  Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do  modyfikowania lub  usuwania treści  zamieszczanych  przez Klientów w  ramach  korzystania przez nich z  usług, o  których mowa w  §9  Regulaminu, w  szczególności w odniesieniu do  treści, co  do  których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub  odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.   Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Zamieszczenie przez Klienta treści wymaga akceptacji Sprzedawcy. W przypadku braku akceptacji, Sprzedawca odmawia jej  publikacji na Stronie Internetowej  Sklepu, informując Klienta o  powodach braku akceptacji i przesyła stosowną informację na adres elektroniczny Klienta podany w formularzu.
 8. Klient  wyraża   zgodę   na   nieodpłatne    wykorzystywanie  przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W  przypadku,  gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż  treść publikowana na  Stronie  Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie  zobowiązania, może  powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca  powiadomiony o  potencjalnym  naruszeniu,  podejmuje niezwłoczne działania   mające    na    celu   usunięcie   ze   Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w  ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub   w  ramach  innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca  przetwarza  dane  osobowe  Klientów w   celu  realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub  zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje  swoje  dane  osobowe  Sprzedawcy  dobrowolnie, z   tym  jednak  zastrzeżeniem,  że  niepodanie  określonych danych w  procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, złożenie i realizację zamówienia Klienta,  w   przypadku składania zamówienia  bez  Rejestracji  lub    skorzystanie  z   usługi świadczonej   drogą   elektroniczną   jeśli     do     skorzystania   z    niej konieczne jest podanie tych danych.
 4. Każdy kto   przekaże  Sprzedawcy swoje dane  osobowe, ma  prawo dostępu do  ich  treści oraz do  ich  poprawiania.
 5. Sprzedawca   zapewnia   możliwość  usunięcia   danych   osobowych z   prowadzonego  zbioru,  w   szczególności  w   przypadku  usunięcia Konta Klienta.  Sprzedawca   może   odmówić  usunięcia   danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub  naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do  wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca  chroni  przekazane  mu  dane  osobowe  oraz  dokłada wszelkich starań  w  celu zabezpieczenia ich   przed nieuprawnionym dostępem lub  wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane  osobowe Klienta Dostawcy w  zakresie niezbędnym do  realizacji Dostawy.

§13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno   Klient,   jak     i    Sprzedawca   mogą   rozwiązać   umowę o   świadczenie usług  drogą  elektroniczną  w   każdym czasie  i  bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww.   umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który  dokonał  Rejestracji  rozwiązuje umowę  o  świadczenie usług drogą   elektroniczną,   poprzez   wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia  woli,    przy  użyciu  dowolnego  środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli  Klienta.
 3. Sprzedawca    wypowiada   umowę o świadczenie   usług   drogą elektroniczną poprzez wysłanie do  Klienta stosownego oświadczenia woli na adres  poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca  ponosi  odpowiedzialność  z   tytułu  niewykonania  lub nienależytego wykonania    umowy,    lecz    w     przypadku    umów zawieranych z   Klientami będącymi  Przedsiębiorcami  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w  przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i  w  granicach rzeczywiście poniesionych strat  przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść  niniejszego  Regulaminu  może   zostać   utrwalona   poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku   powstania   sporu na gruncie   zawartej   Umowy sprzedaży, strony będą  dążyły do rozwiązania sprawy  polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy    Klient   może    skorzystać     z     pozasądowych    sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie  przez Klienta z  mediacji. Listy   stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega  sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2019 r.
Share: